Back

Marže, rabat a přirážka. Jak se počítají a proč jsou důležité pro e-commerce?

Jako majitel e-shopu se pohybujete v konkurenčním prostředí, kde je ziskovost klíčem k udržitelnému růstu a úspěchu. I když jsou zvyšování prodeje a rozšiřování zákaznické základny zásadní, je stejně důležité pochopit a optimalizovat marže. Marže, základní finanční ukazatel, poskytuje cenné informace o stavu vašeho podnikání a může být vodítkem pro strategické rozhodování. V tomto blogu se ponoříme do pojmu marže, prozkoumáme, co znamená a jak vypočítat hrubou i čistou marži. Tři klíčové prvky v tomto hledání jsou okrem marže, i rabat a přirážka.

Co je marže?

Marže, známá také jako ziskové rozpětí, je finanční ukazatel, který představuje procento příjmů, které vám zůstane jako zisk po odečtení všech nákladů spojených s výrobou a prodejem vašich výrobků. Je to v podstatě částka, která vám zbude z každého prodeje po započtení všech nákladů. Pochopení a monitorování marže je důležité z několika hlavních důvodů:

a) Posouzení ziskovosti: Marže vám pomůže posoudit finanční zdraví a ziskovost vašeho podniku. Analýzou své marže můžete zjistit, zda vaše podnikání generuje dostatečný zisk na pokrytí nákladů a zajištění růstu.

b) Cenová strategie: Marže hraje zásadní roli při určování přiměřených cen vašich výrobků. Pomáhá vám najít rovnováhu mezi konkurenceschopnými cenami a ziskovostí. S jasnou představou o své marži můžete stanovit ceny, které jsou pro zákazníky atraktivní, a zároveň si tak zajistit zdravý zisk.

c) Rozhodování: Analýza marže poskytuje náhled na životaschopnost nových produktových řad, marketingových kampaní nebo změn cen. Umožňuje vám přijímat informovaná rozhodnutí o přidělování zdrojů, řízení zásob a provozních zlepšeních.

Poměr hrubé ziskové marže 50 až 70 % se považuje za zdravý, a to u mnoha typů podniků, jako jsou maloobchodníci, restaurace, výrobci a další producenti zboží.

Hrubá marže vs čistá marže

Hrubá marže je měřítkem ziskovosti hlavních operací společnosti a určuje se odečtením nákladů na prodané zboží od tržeb a následným dělením výsledku tržbami. Zdůrazňuje pouze přímé náklady spojené s výrobou nebo pořízením zboží.

Čistá marže, také známá jako čistá zisková marže nebo jednoduše zisková marže, je komplexnějším měřítkem ziskovosti, protože bere v úvahu všechny náklady spojené s provozováním podniku, včetně nákladů na prodané zboží, provozních nákladů, daní, úroků a jakýchkoli dalších různých výdajů. Vypočítá se tak, že se čistý příjem (výnosy minus všechny výdaje) vydělí výnosy. Hlavní rozdíl mezi hrubou a čistou marží spočívá ve výdajích zohledněných při výpočtu. Hrubá marže zohledňuje pouze přímé náklady na výrobu nebo nákup zboží, zatímco čistá marže zahrnuje veškeré náklady související s provozováním podniku.Hrubá marže nabízí pochopení provozní efektivity společnosti a ziskovosti jejích hlavních činností. Čistá marže naopak představuje širší pohled na celkovou ziskovost s přihlédnutím ke všem výdajům a faktorům, které ovlivňují konečný výsledek.

Obě metriky hrají klíčovou roli při hodnocení finančního blahobytu podniku a při informovaných rozhodnutích týkajících se cen, řízení nákladů a ziskovosti.

Jak se počítá hrubá marže?

Předpokládejme, že společnost vydělává 100 000 € na příjmech z prodeje produktů. Náklady na prodané zboží u těchto produktů činí 60 000 €.  Pomocí vzorce můžeme určit hrubou marži:

Hrubá marže = (Prodejní cena - Nákupní cena) / Prodejní cena * 100

Hrubá marže = (100 000 € - 60 000€) / 100 000 € * 100 = 40%

Pokud je marže 0%, znamená to, že jsme produkt prodali za cenu, za jakou jsme ho pořídili. 100% marže zase znamená, že jsme produkt získali zdarma a celá částka je zároveň se rovná výdělku.

Jak sa počítá čistá marže?

Při zvažování stejné společnosti s příjmem 100 000 € je důležité vzít v úvahu náklady na prodané zboží ve výši 60 000 € a také provozní náklady ve výši 25 000 € a další výdaje ve výši 5 000 €. Čistý příjem se určí odečtením všech nákladů od výnosů. 

Čistá marže = 100 000 € - (60 000 + 25,000 + 5,000) = 10,000

Čistá marže = 10,000 / 100,000 * 100 = 10%

V tomto příkladu je čistá marže 10 %, což znamená, že po odečtení všech nákladů souvisejících s provozováním podniku zůstane 10 % výnosů jako čistý příjem resp. zisk.

Co je rabat a jak ho počítat?

Rabat, běžně známý jako sleva, je snížení cen produktu nebo služby. Dodavatelé nebo výrobci jej obvykle nabízejí jako způsob, jak motivovat zákazníky k nákupu. Slevy mohou mít různé typy, včetně procentuálních slev, odpočtů pevné částky nebo slev na základě zakoupeného množství. Pro majitele e-shopů je klíčové porozumět pojmu slevy z několika důvodů. Za prvé poskytováním slev můžete efektivně přilákat větší zákaznickou základnu, zvýšit prodej a pěstovat loajalitu zákazníků. Za druhé, přesný výpočet dopadu slev vám umožní posoudit ziskovost vašeho podnikání, stanovit konkurenceschopné ceny a optimalizovat vaše marketingové strategie.

Představte si, že máte e-shop, kde prodáváte mobilní telefony. Jeden typ konkrétního telefonu obvykle stojí 500 €. V našem příkladu řekněme, že se rozhodnete stáhnout 10 % z původní ceny. Chcete-li zjistit slevu, musíte vynásobit původní cenu procentem slevy. Pokud tedy něco stojí 500 € a sleva je 10 %, udělali byste 500 € *10%, abyste získali slevu 50€. Chcete-li zjistit, kolik peněz musí zákazník na konci zaplatit, musíte odečíst slevu z počáteční ceny. Pokud tedy něco stojí 500 € a je tam sleva 50 €, zákazník bude muset zaplatit pouze 450 €.

Marže vs obchodní přirážka

Přirážka je něco jako zvláštní symbol, který ukazuje, o kolik prodejce zvýšil cenu něčeho, co koupil, aby to prodal. Obvykle se zobrazuje v procentech, což je způsob, jak ukázat, o kolik více si účtují v porovnání s tím, co za to zaplatil. Takže nám říká, kolik peněz vydělají jako procento z toho, co původně zaplatili. Obchodní přirážka může být více než dvojnásobkem ceny položky, ale obchodní marže nikoli.

Předpokládejme, že máte produkt, který jste zakoupili od dodavatele za 100 EUR, a k této nákupní ceně chcete přidat 20% obchodní přirážku.

Obchodní přirážka = 20 % ze 100 € = (20/100) * 100 € = 20 €.

Přičtěte obchodní přirážku k nákupní ceně:

Prodejní cena = nákupní cena + obchodní přirážka

Prodejní cena = 100 € + 20 €

Prodejní cena = 120 €

Prodejní cena výrobku s 20% obchodní přirážkou by tedy byla 120 €. Je důležité si uvědomit, že výše obchodní přirážky závisí na konkrétní situaci, odvětví a strategii podniku.

Proč počítat marži v e-commerce?

V dnešní digitální době, kdy elektronické obchodování (e-commerce) zažívá rychlý růst a stává se důležitým prodejním kanálem, je pro podnikatele velmi důležité vědět, jak efektivně řídit své podnikání a dosahovat ziskovosti. Pojďme se společně podívat na některé výhody počítání marží:

a) Stanovení správné ceny: Výpočet obchodní marže vám poskytuje cenný nástroj pro stanovení správné ceny vašich výrobků. Musíte vzít v úvahu náklady na pořízení výrobků, výrobní náklady (pokud existují), provozní náklady, náklady na dopravu a další faktory, jako je konkurence a cena, za kterou se podobné výrobky prodávají na trhu. Se znalostí marže můžete určit správnou cenu, která zajistí ziskovost a konkurenceschopnost vašeho e-shopu.

b) Řízení marketingových aktivit: Můžete analyzovat náklady na marketingové kampaně a jejich dopad na prodej a ziskovost. Pokud například zjistíte, že určitá reklamní kampaň dosahuje vysoké konverze a ziskovosti, můžete do ní investovat více prostředků. Naopak, pokud určitá kampaň nepřináší očekávané výsledky, můžete ji revidovat nebo ukončit, abyste minimalizovali náklady a zaměřili se na efektivnější strategie.

c) Vyhodnoťte efektivitu dodavatelů a distribučních kanálů: Výpočet marže vám umožní vyhodnotit efektivitu jednotlivých dodavatelů a distribučních kanálů. Pokud zjistíte, že někteří dodavatelé poskytují vyšší marže, můžete s nimi rozšířit spolupráci a zvýšit ziskovost. Naopak, pokud s některými dodavateli dosahujete pouze nízkých marží nebo dokonce záporných výsledků, můžete je přehodnotit a hledat lepší alternativy.

d) Posouzení ziskovosti výrobků a kategorií: Výpočet marže vám umožní přesně zjistit, jakého zisku dosahuje u různých výrobků a v různých kategoriích. Některé výrobky nebo kategorie mohou mít vyšší marže a přispívat k vašemu celkovému zisku více než jiné. Tyto informace vám umožní efektivněji alokovat zdroje a zaměřit se na produkty s vyšší marží, abyste zvýšili celkovou ziskovost svého internetového obchodu.

e) Posouzení segmentů zákazníků a produktových řad: Výpočtem marží pro různé segmenty zákazníků nebo produktové řady můžete získat cenné informace o ziskovosti jednotlivých segmentů. Tyto informace vám umožní stanovit priority a přidělit zdroje nejziskovějším segmentům nebo produktovým řadám a zároveň přijímat informovaná rozhodnutí o případných úpravách nebo rozšíření.

BinarBase jako první pomoc pro vaše e-commerce podnikání

BinarBase umí analyzovat údaje o prodejích a nákladech a vypočítat marže pro jednotlivé produkty, kategorie nebo segmenty zákazníků. Získáte tak ucelený přehled o výkonnosti marží a upozorníte na oblasti, kde je možné dosáhnout zlepšení. Díky identifikaci produktů nebo kategorií s nízkými maržemi můžete přijímat kvalifikovaná rozhodnutí o tvorbě cen, nákupu nebo provozní efektivitě a zvýšit tak ziskovost. BinarBase vám pomůže vyhodnotit účinnost vašich maržových strategií. Dokáže analyzovat údaje o cenách, informace o konkurenci a tržní trendy a poskytnout tak náhled na optimální úroveň přirážky. Pochopením dynamiky trhu a odpovídajícím přizpůsobením přirážky můžete dosáhnout správné rovnováhy mezi konkurenceschopností a ziskovostí. 

Pokud se chcete o produktu dozvědět více, kontaktujte nás.

Next article
We store and use cookies on our BinarBase website.

Technical cookies - cookies that we absolutely need for the proper functioning of our website and all its functionalities. If you turn of these cookies in your browser settings, our website will not function properly.

Analytical - these cookies help us to analyse traffic to our website and the interaction of users of our site with its content and to improve our site and services to give you the best possible experience. We only gather and use these cookies if you give us permission to do so.

More information